• 1-behang2-zww
  • 2-behang2-zww-kleur
  • 3-behang2-kleur
  • 4-behang2-kleur
  • 5-behang2-kleur
  • 6-behang2-kleur
  • 7-behang2-kleur
  • 8-behang2-zww-kleur
  • 9-behang2-zww

Privacy

Bescherming Persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Lemnosdreef, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260214, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychologenpraktijk Lemnosdreef met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Psychologenpraktijk Lemnosdreef verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens. Alleen met toestemming van de betrokkene worden gegevens opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Psychologenpraktijk Lemnosdreef verwerkt persoonsgegevens alleen op basis  van toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Psychologenpraktijk Lemnosdreef bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Lemnosdreef hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen.
Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
(Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

U hebt het recht Psychologenpraktijk Lemnosdreef te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Lemnosdreef door een e-mailbericht te sturen naar bernie.debie@casema.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Lemnosdreef persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar bernie.debie@casema.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).